Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího on-line programu SCD Průvodce (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo jejích subdomén.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

HEAL WITH MEAL LIMITED
35 Firs Avenue, London, United Kingdom, N11 3NE
Company Registration No: 10316996

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://uzdravtesejidlem.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://uzdravtesejidlem.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://kurz.uzdravtesejidlem.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://uzdravtesejidlem.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti CLIPSAN s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GPwebpay

2) Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 9725861001/5500 na jméno RADEK KUDRNA
v Raiffeisenbank a.s. IBAN: CZ3255000000009725861001 BIC kód/SWIFT: RZBCCZPP

b) Bankovním převodem na EUR účet číslo 2947033541/1100 na jméno RADEK KUDRNA
v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0611000000002947033541 BIC kód/SWIFT: TATRSKBX

c) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

d) Forma platby: Platba je jednorázová.

e) Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo subdoméně), budou zaslány, či zpřístupněny nejpozději 30 dnů po registraci a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

V. Garance vrácení peněz

a) Za produkt "SCD Průvodce" ručíme zárukou spokojenosti a 30 denní garancí vrácení peněz.

b) Pokud kupující do 30 kalendářních dnů zjistí, že dané informace nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s předmětem koupě-

c) Program SCD Průvodce si klade za cíl, aby opravdu motivoval k uzdravení všechny, kteří se registrují do programu.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://uzdravtesejidlem.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účty, č. ú. pro platby v CZK: 9725861001/5500, vedené v Raiffeisenbank a.s., VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na https://kurz.uzdravtesejidlem.cz/ kontakty.

VII. Odpovědnost

a) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.uzdravtesejidlem.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo i další osobou, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku, ani dietní doporučení vašeho lékaře.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 8. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://uzdravtesejidlem.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://uzdravtesejidlem.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.